Greasy Fork is available in English.

Focus Chat

Focuses the chat when you type if you aren't drawing

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.1 - Fixed not being able to type in the custom game settings text boxes.
  • v1.0