Greasy Fork is available in English.

Sketchful Auto Join

Right-click on a full lobby to auto-refresh and join when there's a spot available.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.2 - help
  • v1.1 - Refactoring
  • v1.0