Greasy Fork is available in English.

Sketchful Auto Join

Right-click on a full lobby to auto-refresh and join when there's a spot available.

Tác giả
faux
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
44
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Right-click on a full lobby to auto-refresh and join when there's a spot available. Requires the notifications permission to display a notification when it joins the lobby. Right-click on any lobby to cancel.