Greasy Fork is available in English.

[Công cụ báo cáo vấn đề ABP] Ẩn link báo cáo đã xem

Ẩn link đã xem trên công cụ báo cáo vấn đề của ABP

Filter: Last 30 days Last 365 days Toàn thời gian

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2022-09-05 0 1
2022-09-06 0 2
2022-09-07 0 3
2022-09-08 0 1
2022-09-09 0 2
2022-09-10 0 2
2022-09-11 0 2
2022-09-12 0 0
2022-09-13 0 3
2022-09-14 0 0
2022-09-15 0 4
2022-09-16 0 1
2022-09-17 0 3
2022-09-18 0 1
2022-09-19 0 2
2022-09-20 0 1
2022-09-21 0 1
2022-09-22 0 3
2022-09-23 0 1
2022-09-24 0 3
2022-09-25 0 3
2022-09-26 0 2
2022-09-27 0 4
2022-09-28 0 2
2022-09-29 0 2
2022-09-30 0 3
2022-10-01 1 2
2022-10-02 0 2
2022-10-03 0 1
2022-10-04 0 1
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV