Greasy Fork is available in English.

Tìm kiếm Hình ảnh của Google | kích thước hiển thị hình ảnh

Hiển thị kích thước hình ảnh cho mỗi thumbnail trên trang kết quả tìm kiếm 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 hình ảnh.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.