Greasy Fork is available in English.

网页精灵

展开全文,去防盗链广告

Tác giả
Obrain Face
Cài đặt hàng ngày
6
Số lần cài đặt
913
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
CSDN、360doc、iteye展开全文(更多),去百度百家号、w3school、有道词典广告,去除csdn博客复制时剪贴板劫持,51cto打开时广告
禁止简书文章图片防盗链,百度百科跳转到指定词条标题处以便直接阅读百科。后续更多功能待加上,目前腾讯课堂“xxx(QQ号)正在观看”弹幕水印去除失效。