Greasy Fork is available in English.

百度网盘直链提取(多选)

百度网盘直链提取(多选)配合IDM下载

Tác giả
dotennin
Cài đặt hàng ngày
1.033
Số lần cài đặt
200.050
Đánh giá
520 11 4
Phiên bản
1.1.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera Tương thích với Safari
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

百度网盘直链提取, 配合IDM下载

2020年8月21日: 追加了目录下载功能支持子文件夹的提取以及目录创建(需配合IDM以及bat&py脚本生成※1)

※1 默认IDM下载路径为当前用户目录下的Downloads文件夹. 例如C:\Users\Dotennin\Downloads
※1 IDM 如果为硬盘版可能无法正常工作?未验证
※1 为了防止同时下载文件超过2后出现错误,推荐使用「队列下载」模式
    并在 计划任务-》主要下载队列-》队列中的文件-》同时下载[设成1或2]-》应用后保存
    这样在添加新的任务后点击「开始队列」按扭来绕过这个问题。

必要工具

  • IDM或者支持设置user-agent自定义的下载工具,比如freedownloadmanager
  • Tampermonkey
如果不想使用外置下载工具,可以选择下载器内置版本

step: (以IDM为例)

Options->Downloads最下边设置User-Agent 为 netdisk;P2SP;2.2.60.26


Options->Connection->追加新的exceptions