Greasy Fork is available in English.

acfun关闭自动播放

acfun turn off autoplay

Tác giả
荧之风
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
32
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.23
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
因为我浏览器不知为何自动播放时不时会自动打开, 所以写了这个脚本. 因为不会js, 只能说凑合用

2个功能:
1. 载入后如果视频播放了会暂停
2. 载入后如果自动播放打开了将其关闭