Greasy Fork is available in English.

CSDN去掉不必要的内容__方便印象笔记的网页剪裁

每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.