Greasy Fork is available in English.

CSDN去掉不必要的内容__方便印象笔记的网页剪裁

每次在使用印象笔记网页插件进行网页剪裁时,选择网页正文,在csdn总会附带很多不必要的东西,这里可以去掉一些不必要的内容

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-11-25 0 6
2020-11-24 1 15
2020-11-23 2 18
2020-11-22 1 9
2020-11-21 0 2
2020-11-20 1 10
2020-11-19 1 10
2020-11-18 1 11
2020-11-17 0 9
2020-11-16 0 10
2020-11-15 0 6
2020-11-14 0 8
2020-11-13 1 8
2020-11-12 0 9
2020-11-11 2 7
2020-11-10 2 9
2020-11-09 0 6
2020-11-08 1 3
2020-11-07 0 3
2020-11-06 1 9
2020-11-05 0 10
2020-11-04 0 10
2020-11-03 0 10
2020-11-02 2 8
2020-11-01 0 6
2020-10-31 1 8
2020-10-30 0 9
2020-10-29 1 8
2020-10-28 1 10
2020-10-27 0 6
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV