Greasy Fork is available in English.

Acfun首页板块位置自定义

Acfun首页板块位置自定义,跳转

Tác giả
jianeddie
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
34
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Acfun首页板块位置自定义,跳转

JS/CSS菜鸟,百度东拼西凑弄出来的,主要是A站目前的首页的板块调整,将我逛的娱乐区给弄下去了,不得已自行动手

兼容性,不清楚
BUG,估计偶尔会出现些视图BUG,无伤大雅

出现任何问题或版本更新,请先尝试重置按钮恢复默认