Greasy Fork is available in English.

知乎浏览助手

知乎浏览助手. 如果想报 bug, 可以通过知乎私信联系我, zhihu.com/people/kougazhang

Tác giả
kougazhang
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
528
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
0.0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

知乎浏览助手

主要功能

  • 去除右侧栏
  • 加宽主页面
  • 问题回答提供一键转载的功能
  • 推荐页提供 "过滤" 功能, 只看问题, 过滤掉广告和文章.

更新日志

从这里查看脚本的更新日志: https://zhuanlan.zhihu.com/p/130875699