Greasy Fork is available in English.

Facebook HEX

Chuyển đổi HEX thành URL hoặc text, trong bài viết hoặc bình luận trên Facebook.

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

  • v1.0.0 07-12-2020 Update for new design, Improve decoding performance
  • v0.9.2 14-04-2020 Fix typo
  • v0.9.1 13-04-2020
  • v0.9.1 13-04-2020 Imported from URL