Greasy Fork is available in English.

email 复选框增强

chrome 下,给 QQ 邮箱读屏版的邮件复选框增加名称,给html 试图的 gmail 邮箱邮件复选框增加名称

Tác giả
Veg
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
65
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

给 gmail 基础 html 试图增加全选功能

快捷键 Shift + q 全部选中 / 取消全部选中。