Greasy Fork is available in English.

accessibility 京东脚本

给京东增加一些快捷键,处理商品评价和创建收货地址无法通过键盘操作的问题

Tác giả
Veg
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
53
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

0.1 版

解决商品评价键盘无法选择评分的问题。

解决创建收货地址,键盘无法选择省份和城市的问题。

快捷键:

商品页面:

Alt + 大键盘 1 聚焦到商品标题。

Alt + 大键盘 2 聚焦到降价通知。

Alt + 大键盘 3 聚焦到配送信息。

Alt + Q 聚焦到联系供应商。

Ctrl + Q 聚焦到右侧的加入购物车,光标可查看商品详情。

搜索结果与购物车页面:

字母 A 下一条商品。

字母 Z 上一条商品。

Alt + 大键盘 2 聚焦到上一页。

Alt + 大键盘 3 聚焦到下一页。

京东会员和京东金融会员页面:

F2 可聚焦到签到。

我的订单/我的京东/收货地址/与客服聊天页面:

Alt + 大键盘 1 可聚焦到重要焦点上。