Greasy Fork is available in English.

wsxy_autoLogin

网上学院函数库:自动登录

Tính đến 2020-02-06 07:03:17 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/395952-wsxy-autologin/code/wsxy_autoLogin.js?version=770442

// ==UserScript==
// @name     wsxy_autoLogin
// @namespace   Vionlentmonkey
// @version    0.2
// @description  网上学院函数库:自动登录
// ==/UserScript==

// 从 QQ 等打开地址后会被加上奇葩后缀 http://218.94.1.179:8087/sfxzwsxy/#?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg
const uniformURLs = () => {
 const tracks = [
  // QQ
  '?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg',
  // Weixin
  '?from=groupmessage',
  '&from=groupmessage',
  '?from=singlemessage',
  '&from=singlemessage',
  '?from=timeline',
  '&from=timeline',
  '/type/WeixinReadCount'
 ];
 for (let track of tracks) {
  if (location.href.endsWith(track)) {
   location.href = location.href.replace(track, '');
  }
 }
 if (location.host.endsWith('.sft.ipv6.jiangsu.gov.cn:8087')) {
  location.host = location.host.replace('.sft.ipv6.jiangsu.gov.cn', '').replace('-', '.');
 }
};

const autoServerSelect = () => {
 const servers = document.getElementsByClassName('num');
 if (servers.length > 0) {
  let servers_str = [];
  let notificationText = '自动选择最空闲的服务器!';
  for (let s of servers) {
   servers_str.push(s.textContent);
   notificationText += `\n服务器${servers_str.length}使用程度:${s.textContent}%`;
  }
  // 将字符串元素转为数字
  let servers_num = servers_str.map(Number);
  // 全满则自动刷新,否则选择最空服务器
  let mostFree = Math.min(...servers_num);
  if (mostFree === 100) {
   if (GM_config.get('reload')) {
    // https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Location/reload
    location.reload(true);
   }
  } else {
   document.getElementsByClassName('entrybtn')[servers_num.indexOf(mostFree)].click();
   GM_notification(notificationText);
  }
 }
};

// 在原函数的基础上,去掉验证码识别,去除 isBlank 函数依赖
const check = () => {
 if (document.getElementById('loginName').value === '') {
  alert('请输入用户名');
  document.getElementById('loginName').focus();
  return;
 }
 if (document.getElementById('pwd').value === '') {
  alert('请输入密码');
  document.getElementById('pwd').focus();
  return;
 }
 document.getElementById('form1').submit();
};

const autoLogin = () => {
 // 重新绑定点击事件
 document.getElementById('Submit').onclick = check;
 // 移除验证码并提示
 document.getElementById('verifyCode').remove();
 document.getElementById('imgCode').value = '已去除验证码可直接登录';
 // 以下尝试自动登录
 document.getElementById('loginName').value = GM_config.get('loginName'); // 写入预先设置的用户名
 document.getElementById('pwd').value = GM_config.get('pwd'); // 写入预先设置的密码
 // 自动获取用户名密码输入框焦点
 if (document.getElementById('loginName').value === '') {
  document.getElementById('loginName').focus();
 } else if (document.getElementById('pwd').value === '') {
  document.getElementById('pwd').focus();
 } else {
  // 用户名密码均已填写时才自动登录
  document.getElementById('Submit').click();
 }
};