Greasy Fork is available in English.

Helpful Functions

Helpful functions for main script

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/395585-helpful-functions/code/Helpful%20Functions.js?version=767470

Tác giả
Ahmet Ems.
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20200123173314
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web