Greasy Fork is available in English.

anime1 Danmaku

Display/Post Danmaku in www.bimibimi.me / video.eyny.com / www.tucao.one (Danmaku from bilibili.com / ani.gamer.com.tw / acfun.cn)

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v4.29 12-08-2020
 • v4.29 12-08-2020 Imported from URL
 • v4.28 05-05-2020 Imported from URL
 • v4.28 05-05-2020
 • v4.28 04-05-2020 Imported from URL
 • v4.27 14-03-2020 Imported from URL
 • v4.26 06-03-2020 Imported from URL
 • v4.25 05-03-2020 Imported from URL
 • v4.24 04-03-2020 Imported from URL
 • v4.23 02-03-2020 Imported from URL
 • v4.22 25-02-2020 Imported from URL
 • v4.22 25-02-2020 Imported from URL
 • v4.21 22-02-2020 Imported from URL
 • v4.20 19-02-2020
 • v4.19 19-02-2020 Imported from URL
 • v4.19 19-02-2020 Imported from URL
 • v4.18 18-02-2020 Imported from URL
 • v4.17 16-02-2020 Imported from URL
 • v4.16 16-02-2020 Imported from URL
 • v4.15 16-02-2020 Imported from URL
 • v4.14 14-02-2020 Imported from URL
 • v4.13 14-02-2020 Imported from URL
 • v4.12 14-02-2020 Imported from URL
 • v4.12 14-02-2020 Imported from URL
 • v4.12 14-02-2020 Imported from URL
 • v4.11 13-02-2020 Imported from URL
 • v4.11 13-02-2020 Imported from URL
 • v4.1 13-02-2020 Imported from URL
 • v4.0 12-02-2020 Imported from URL
 • v3.93 11-02-2020 Imported from URL
 • v3.92 11-02-2020 Imported from URL
 • v3.91 10-02-2020 Imported from URL
 • v3.9 09-02-2020 Imported from URL
 • v3.81 09-02-2020 Imported from URL
 • v3.8 07-02-2020 Imported from URL
 • v3.7 06-02-2020 Imported from URL
 • v3.61 06-02-2020
 • v3.61 06-02-2020 Imported from URL
 • v3.61 05-02-2020 Imported from URL
 • v3.6 04-02-2020 Imported from URL
 • v3.4 03-02-2020 Imported from URL
 • v3.6 02-02-2020
 • v3.6 02-02-2020
 • v3.4 01-02-2020 Imported from URL
 • v3.5 01-02-2020
 • v3.5 01-02-2020
 • v3.5 01-02-2020
 • v3.21 31-01-2020 Imported from URL
 • v3.3 31-01-2020
 • v3.2 30-01-2020 Imported from URL
 • v3.11 30-01-2020
 • v3.1 30-01-2020
 • v3.0 30-01-2020
 • v2.9 30-01-2020 Imported from URL
 • v2.9 30-01-2020
 • v2.82 29-01-2020 Imported from URL
 • v2.82 29-01-2020 Imported from URL
 • v2.81 29-01-2020 Imported from URL
 • v2.8 29-01-2020 Imported from URL
 • v2.7 29-01-2020
 • v2.6 29-01-2020
 • v2.5 28-01-2020 Imported from URL
 • v2.4 28-01-2020
 • v2.3 27-01-2020 Imported from URL
 • v2.2 27-01-2020 Imported from URL
 • v2.1 27-01-2020 Imported from URL
 • v2.0 27-01-2020 Imported from URL
 • v1.9 26-01-2020 Imported from URL
 • v1.81 26-01-2020 Imported from URL
 • v1.8 26-01-2020 Imported from URL
 • v1.7 25-01-2020 Imported from URL
 • v1.7 25-01-2020 Imported from URL
 • v1.6 16-01-2020 Imported from URL
 • v1.5 16-01-2020 Imported from URL
 • v1.5 16-01-2020 Imported from URL
 • v1.4 16-01-2020
 • v1.4 16-01-2020 Imported from URL
 • v1.3 15-01-2020
 • v1.3 15-01-2020
 • v1.2 15-01-2020 Imported from URL
 • v1.2 15-01-2020
 • v1.2 15-01-2020 Imported from URL
 • v1.1 14-01-2020 Imported from URL
 • v1.0 14-01-2020 Imported from URL
 • v1.0 14-01-2020