Greasy Fork is available in English.

anime1 Danmaku

Display/Post Danmaku in www.bimibimi.me / video.eyny.com / www.tucao.one (Danmaku from bilibili.com / ani.gamer.com.tw / acfun.cn)

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2020-12-19 5 162
2020-12-20 2 153
2020-12-21 6 139
2020-12-22 2 162
2020-12-23 2 161
2020-12-24 1 150
2020-12-25 4 160
2020-12-26 1 167
2020-12-27 2 159
2020-12-28 1 149
2020-12-29 4 192
2020-12-30 2 166
2020-12-31 0 183
2021-01-01 1 143
2021-01-02 3 179
2021-01-03 1 163
2021-01-04 1 170
2021-01-05 1 181
2021-01-06 0 177
2021-01-07 2 137
2021-01-08 4 173
2021-01-09 3 158
2021-01-10 0 136
2021-01-11 3 173
2021-01-12 1 154
2021-01-13 2 141
2021-01-14 4 165
2021-01-15 2 143
2021-01-16 4 159
2021-01-17 3 39
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV