Greasy Fork is available in English.

anime1 Danmaku

Display/Post Danmaku in www.bimibimi.me / video.eyny.com / www.tucao.one (Danmaku from bilibili.com / ani.gamer.com.tw / acfun.cn)

Cảm ơn zhuzemin đã ủng hộ. Đề nghị ủng hộ là 0.5.

Ghé thăm trang hỗ trợ của tác giả.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.

Người yêu thích

This script has been favorited by jiayiming, biao biao, pandline, aoieong89, zou有, 燚龘, cclemon123, shitianshiwa, và Alfon42.

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.