Greasy Fork is available in English.

Поиск скрытых планет. velox.kingstars.ru

Ищет скрытые планеты игрока

Tác giả
tuxuuman
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
8
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
13-03-2018
Đã cập nhật
13-03-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • kingstars.ru

После установки данного скрипта, на страницах игроков, появится кнопка "Найти планеты игрока", нажав на которую, начнется поиск скрытых планет.