Greasy Fork is available in English.

哔哩哔哩 - 网页上传小视频

网页直传小视频,谁要下你的辣鸡app啊

Tác giả
esterTion
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
377
Đánh giá
7 0 0
Phiên bản
5
Đã tạo
12-03-2018
Đã cập nhật
01-02-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

在bilibili网页端直接上传小视频,无需被强制app上传

安装后打开小视频首页,右侧原二维码位置会被替换为上传按钮 选择视频与封面后填写视频信息,即可发布 支持选择1-5线程上传,请按照自己网络状况选择

注意! 仅允许上传233秒(3:53)内长度视频,超出视频会被删除

视频转码详情:600k 480p 无条件二压加水印