Greasy Fork is available in English.

优先简体中文

网站优先使用简体中文浏览

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/392621-%E4%BC%98%E5%85%88%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87/code/%E4%BC%98%E5%85%88%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87.js?version=794001

Tác giả
神齐
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.9
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho
Tất cả trang web

此脚本是「XXX 优先简体中文」系列脚本的依赖库。

若需要使用该库, 则请在脚本元属性加入 @require 以引入。

更新日志

1.0.9 (2020-04-18)

设定适配范围

1.0.8 (2020-04-18)

修复排除某些关键字不产生作用的 bug

1.0.7 (2020-04-14)

修复由 JavaScript 箭头函数重载引起的 bug

1.0.6 (2020-04-14)

代码清理

1.0.5 (2020-03-27)

修复由函数重载引起的 bug

1.0.4 (2020-03-27)

适配只需指定目标语言的情况

1.0 (2019-11-19)

初始版本