Greasy Fork is available in English.

V2EX发帖快速上传图片

在V2EX上发布新帖时,可自动上传本地图片到免费图床,自动生成图片嵌入代码并写入系统粘贴板,直接在帖子中粘贴即可快速插入本地图片或在线图片。

Tác giả
Tsing
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
414
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
15-11-2019
Đã cập nhật
15-11-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

在V2EX上发布新帖时,可自动上传本地图片到免费图床,自动生成图片嵌入代码并写入系统粘贴板,直接在帖子中粘贴即可快速插入本地图片或在线图片。

V2EX image uploaded by TsingScript