Greasy Fork is available in English.

HtmlId

Class representing an "id" Attribut to be associated to a HTML-Element

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.