Greasy Fork is available in English.

HtmlId

Class representing an "id" Attribut to be associated to a HTML-Element

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391549-htmlid/code/HtmlId.js?version=744142

Tác giả
Gerrit
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web