Greasy Fork is available in English.

conduit.js

A pipeline style of handling mutation observers.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391308-conduit-js/code/conduitjs.js?version=901062

Tác giả
stinkrock
Phiên bản
0.0.1.20191018030718
Đã tạo
18-10-2019
Đã cập nhật
18-10-2019
Giấy phép
N/A

Conduit connects mutation observers together to form a pipeline for complex mutation processing.

example

// Use built-in observers.
conduit.observe(document.body)
  .filter('a')
  .attribute('href')
  .each(a => console.log(a.getAttribute('href'))
// Combine a series of custom observers.
let one = conduit.junction(stepOne)
let two = conduit.junction(stepTwo)
let three = conduit.junction(stepThree)
conduit(one, two, three)

For documentation, see https://github.com/badbrainz/conduit.js