Greasy Fork is available in English.

conduit.js

Send DOM changes through a pipeline.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391308-conduit-js/code/conduitjs.js?version=775725

Tác giả
stinkrock
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20191018030718
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Conduit connects mutation observers together to form a pipeline for complex mutation processing.

example

// Use built-in observers.
conduit.observe(document.body)
  .filter('a')
  .attribute('href')
  .each(a => console.log(a.getAttribute('href'))
// Combine a series custom observers.
let one = conduit.junction(stepOne)
let two = conduit.junction(stepTwo)
let three = conduit.junction(stepThree)
conduit(one, two, three)

For documentation, see https://github.com/badbrainz/conduit.js