Greasy Fork is available in English.

Conduit

Send DOM changes through a pipeline.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/391308-conduit/code/Conduit.js?version=741716

Tác giả
stinkrock
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20191018030718
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

Send DOM changes through a pipeline.

conduit.observe(document.body)
  .filter('a.list-item')
  .attribute('href')
  .each((el, details) => console.log(el, details))

For more info, see the Github project.