Greasy Fork is available in English.

Steam历史最低价格

显示每款游戏在SteamDB里的历史最低价格

Tác giả
bimzcy
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
10.561
Đánh giá
50 0 2
Phiên bản
0.2
Đã tạo
12-10-2019
Đã cập nhật
12-10-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

在每款游戏的价格左侧添加一个显示该游戏在SteamDB里的历史最低价格按钮

根据mica的Steam's Lowest Price脚本魔改,原脚本已不更新

效果演示:魔改内容:

①完全本地化(如日期等),且原脚本无论怎么设置都只显示美区价格,修正为显示中国区的价格

②修正原脚本价格演示类游戏价格显示错位等BUG