Greasy Fork is available in English.

MutationSummary

Mutation Summary is a JavaScript library that makes observing changes to the DOM fast, easy and safe.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/390229-mutationsummary/code/MutationSummary.js?version=733946

Tác giả
tubedogg
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20190918004014
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web