Greasy Fork is available in English.

Fanbox Batch Downloader

Batch Download on creator, not post

Tác giả
Amarillys
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
204
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

适用于Fanbox的批量下载
添加一个按钮在右上角,下载完形成一个压缩包
可以在控制台查看进度
测试版

For pixiv fanbox batch downloading
Add a button on top-right, click it and it will start downloading and generate a zip file on ending.
You can see the progress on console(devtool)