Greasy Fork is available in English.

S3 Mobile Style

S3适配手机版网页

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.1.1 08-09-2019 sms: modify style
  • v1.1.1 08-09-2019 sms: 列表显示最后一页的跳转图标
  • v1.1.0 07-09-2019 sms: 使用@media包裹, sms: update version name
  • v1.0.1 07-09-2019 sms: update css
  • v1.0.1 06-09-2019 sms: update style
  • v1.0.1 06-09-2019 sms: 使用rollup打包扩展
  • v1.0.0 05-09-2019 Imported from URL