Greasy Fork is available in English.

gm_config_toolbar

greasyfork configuration toolbar on the script addins

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389774-gm-config-toolbar/code/gm_config_toolbar.js?version=730741

Tác giả
68681395
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
OSL-3.0
Áp dụng cho
Tất cả trang web