Greasy Fork is available in English.

Google Search restore URLs (undo breadcrumbs)

Brings back the full URLs in results.

Tác giả
MutationObserver
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
681
Đánh giá
17 2 1
Phiên bản
2021.01.15v14
Đã tạo
04-09-2019
Đã cập nhật
15-01-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Hover to show the full URL.

Tested mainly in Chrome, but probably works fine in Firefox.