Greasy Fork is available in English.

GM_config RU

RU версия библиотеки GM_config

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389678-gm-config-ru/code/GM_config%20RU.js?version=730054

Tác giả
RX-3200
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
LGPL 3
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả