Greasy Fork is available in English.

Acfun-hls

Acfun跳转到M3U8地址,需配合Chrome浏览器的扩展HLS-Playback使用

Tác giả
zwb83925462
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
530
Đánh giá
6 0 0
Phiên bản
2.6.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Acfun视频页和直播页点击按钮跳转到视频的M3U8资源地址

需配合chrome浏览器的扩展"Native-HLS-Playback"等支持M3U8播放的扩展使用

如果没有支持HLS播放的扩展也可以复制对应清晰度的链接到VLC等支持M3U8的播放器中播放

显示西瓜视频MP4地址和嵌入式播放链接在播放器底下