Greasy Fork is available in English.

APIHelperUI

API Helper UI

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/389577-apihelperui/code/APIHelperUI.js?version=734620

Tác giả
Anton Shevchuk
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.4.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

WME API Helper UI

Require Script

// @require https://greasyfork.org/scripts/24851-wazewrap/code/WazeWrap.js
// @require https://greasyfork.org/scripts/389117-apihelper/code/APIHelper.js?version=729351
// @require https://greasyfork.org/scripts/389577-apihelperui/code/APIHelperUI.js?version=729353

See last available version on the GreasyFork homepage

Initialisation of the API Helper

For initial helper use method APIHelper.bootstrap():

(function () {
 'use strict';
 APIHelper.bootstrap();
})();

UI Helper

Example

(function () {
 'use strict';

 let helper, panel, modal, tab;

 // uniq script name
 const NAME = 'Some Script';
 // translation structure
 const TRANSLATION = {
  'en': {
   title: 'Title example',
   buttons: {
    A: {
     title: 'But 1 EN',
     description: 'Button 1 can do smth in EN'
    },
    B: {
     title: 'But 2 EN',
     description: 'Button 2 can do smth in EN'
    },
   }
  },
  'uk': {
   title: 'Приклад назви',
   buttons: {
    A: {
     title: 'Кнопка 1',
     description: 'Кнопка 1 щось має робити'
    },
    B: {
     title: 'Кнопка 2',
     description: 'Кнопка 2 щось має робити'
    },
   }
  },
  'ru': {
   title: 'Пример названия',
   buttons: {
    A: {
     title: 'Кнопка 1',
     description: 'Кнопка 1 должна что-то делать'
    },
    B: {
     title: 'Кнопка 2',
     description: 'Кнопка 2 должна что-то делать'
    },
   }
  }
 };

 APIHelper.bootstrap();
 APIHelper.addTranslation(NAME, TRANSLATION);

 // buttons structure
 let buttons = {
  A: {
   title: I180n.t(NAME).buttons.A.title,
   description: I180n.t(NAME).buttons.A.description,
   shortcut: 'S+49',
   callback: function() {
    console.log('Button 1');
    return false;
   }
  },
  B: {
   title: I180n.t(NAME).buttons.B.title,
   description: I180n.t(NAME).buttons.B.description,
   shortcut: 'S+50',
   callback: function() {
    console.log('Button 2');
    return false;
   }
  },
 };


 $(document)
   .on('ready.apihelper', function () {
    console.info('@ready');

    helper = new APIHelperUI('Example Script');

    panel = helper.createPanel(I18n.t(NAME).title);
    panel.addButtons(buttons);

    modal = helper.createModal(I18n.t(NAME).title);
    modal.addButtons(buttons);

    tab = helper.createTab(I18n.t(NAME).title);
    tab.addButtons(buttons);
    tab.inject();
   })
   .on('segment.apihelper', (e, el) => {
    console.log('@segment', el);
    el.append(panel.toHTML());
   })
   .on('landmark.apihelper', (e, el) => {
    console.info('@landmark', el);
    el.append(panel.toHTML());
   })
   .on('landmark-collection.apihelper', (e, el) => {
    console.info('@landmark-collection', el)
    el.append(panel.toHTML());
   });
})();

Links

Author homepage: http://anton.shevchuk.name/

Script homepage: https://github.com/AntonShevchuk/wme-api-helper-ui/

GreasyFork: https://greasyfork.org/uk/scripts/389577-apihelperui/