Greasy Fork is available in English.

Accessibility 小米论坛快捷键

可访问性优化

Tác giả
Veg
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
69
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

小米论坛快捷键

Shift + Alt +X 上一条内容
Alt +X 下一条内容

Alt + S 搜索 输入框

Alt +Z 帖子页的页面跳转输入框

Alt + 大键盘 1 楼层页回复输入框