Greasy Fork is available in English.

Slither.io Invincible HackBot (Best Slither Bot and working 2021)

Slither.io Invincible HackBot by CTHack and Fixed by Jaime Argila

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.