Greasy Fork is available in English.

博客阅读美化(去广告|自动全文|简洁)

去广告;布局及格式优化;优化内容推荐展示样式;图片居中;删除空段落;|CSDN|自动阅读全文;去除首行缩进;支持MathJax;|51脚本|SegmentFault|W3cschool|。(修改自新版CSDN阅读体验提升)

Cài đặt script này?
Script gợi ý của tác giả

Bạn có thế thích 回到顶部/底部

Cài đặt script này
Tác giả
zhuzhuyule
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3.081
Đánh giá
25 1 0
Phiên bản
1.2.16-20180429
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL version 3
Áp dụng cho

CSDN阅读美化(新、旧版兼容)

 1. 隐藏广告
 2. 自动阅读全文;
 3. 布局位置格式优化;
 4. 优化下侧内容推荐展示效果;
 5. 保留作者、相关文章、评论;
 6. 图片居中;
 7. 删除空段落;
 8. 去除首行缩进;
 9. 支持MathJax;
 10. 隐藏未登录提示框;
 11. 文章结束提示。

51脚本

 1. 隐藏广告
 2. 布局位置格式优化;
 3. 优化下侧内容推荐展示效果;
 4. 保留作者、相关文章、评论;
 5. 删除空段落;
 6. 去除首行缩进;
 7. 文章结束提示。

SegmentFault

 1. 隐藏广告

W3cschool

 1. 显示优化
 2. 简洁界面
 3. 去广告

更改自:新版CSDN阅读体验提升

查看效果:CSDN Blog

使用前

使用后