Greasy Fork is available in English.

解除B站区域限制脚本库

通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/388405-%E8%A7%A3%E9%99%A4b%E7%AB%99%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E9%99%90%E5%88%B6%E8%84%9A%E6%9C%AC%E5%BA%93/code/%E8%A7%A3%E9%99%A4B%E7%AB%99%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E9%99%90%E5%88%B6%E8%84%9A%E6%9C%AC%E5%BA%93.js?version=723925

Tác giả
意外
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20190811072905
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;