Greasy Fork is available in English.

AcfunBlock开源代码

帮助你屏蔽不想看的UP主

Tác giả
秃顶大汉
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
80
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
2.023
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
2.023 再次更新 原来是国内墙了Jquery
2.022 更新jquery地址版本
2.021, 修复了评论不能屏蔽的小改动。
这是实时在线版代码,用户请不要安装本脚本,仅作为开源代码给大家看看。 原Acfun屏蔽计划会自动下载本脚本运行。