Greasy Fork is available in English.

CSDN、ITeye 彻底去广告,自动展开,去弹窗,免会员,净化剪贴板,防止跳转,上次测试完全可用:2019.08.29

CSDN、ITeye 彻底去广告,去弹窗,免会员,净化剪贴板,不会引起跳转。CSDN博客可以自动展开。

Tác giả
程SamSam0230
Cài đặt hàng ngày
15
Số lần cài đặt
29.989
Đánh giá
70 0 1
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
GPL-3.0+
Áp dụng cho
适用于 CSDN 和 ITeye,能彻底去广告,去弹窗,免会员,净化剪贴板,不会引起跳转,CSDN博客可以自动展开。
上次测试完全可用:2019.08.29