Greasy Fork is available in English.

处理 Chrome 键盘滚屏

可访问性优化

Tác giả
Veg
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
113
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

处理一些网站下,争渡和 nvda 使用光标浏览触发网站页面滚频时,焦点被重置的问题。

支持知乎的单一回答页。

支持知乎的专栏文章页。

支持百度经验页。

支持中关村在线页。