Greasy Fork is available in English.

Surviv.io - disable F1 key

kill F1 key

Tác giả
朴秀
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
1.458
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
I hate F1 key.
So I made this.

You can disable another key

For example:

disableKey('F1');
disableKey('F5'); // disable F5 key
disableKey('q'); // disable q key