Greasy Fork is available in English.

Surviv.io show health

It shows your hp. Turns red when below 20.

Tác giả
OZS
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
2.937
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
It shows your hp. Turns red when below 20.
Show some support :D https://www.youtube.com/oZoNeOz
Not working? Dm me in https://discordapp.com/invite/m3z439H