Greasy Fork is available in English.

PanDownload网页版 - 百度网盘不限速直链下载 Jaeger

百度网盘分享链接自动跳转到 PanDownload 网页版去下载

Tác giả
jaeger
Cài đặt hàng ngày
1.048
Số lần cài đặt
90.637
Đánh giá
303 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

PanDownload网页版 - 百度网盘不限速直链下载 Jaeger

百度网盘分享链接自动跳转到 PanDownload 网页版去下载,由吾爱油猴首发:https://52youhou.com

特点

  • 无需登录,无封号风险
  • 无需使用任何其它软件
  • 可以破解部分需要密码的百度分享链接
  • 直接在浏览器中不限速下载百度网盘文件

测试链接

安装脚本,然后打开百度网盘分享链接即可看到效果:https://yun.baidu.com/s/1geTURcB