Greasy Fork is available in English.

artfinder.com авто-лайкер и авто-подписка

авто подписка и выставление лайков

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.