Greasy Fork is available in English.

拒绝二维码登录

新版12306、QQ、支付宝、淘宝、京东、百度云盘等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

Tác giả
xxooyy
Cài đặt hàng ngày
81
Số lần cài đặt
33.649
Đánh giá
345 0 2
Phiên bản
2.2.7
Đã tạo
30-01-2018
Đã cập nhật
10-03-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

支持列表:

版本说明

V2.0

可点击菜单,设置想屏蔽/启用的网站(代码和界面借鉴了 searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转 这一脚本)

V1.0

原版出自 拒绝二维码登录,其后因为个人需求不同,遂在此逻辑的基础上,采用jQuery重写。