Greasy Fork is available in English.

YouTube - Watched Video Remover

Clear autoplay "up next" videos that already have a percentage watched that is greater than a user-defined threashold

Tác giả
Drawbackz
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
63
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho